320 آنتراسیت تیره

320

آنتراسیت تیره

Dark Anthracite

اطلاعات بیشتر

نوع کروم پلت

, , , ,

سایز

نوع کروم پلت

,

ضخامت

,

مغز - نوع خام

, ,