310 کاپوچینو متالیک

310

کاپوچینو متالیک

Capoçino Metalik

اطلاعات بیشتر

نوع کروم پلت

, , , ,

سایز

ضخامت

,

مغز - نوع خام

, ,

سایز

نوع کروم پلت

,