306-1 آیتاش

306-1

آیتاش

Aytaş

اطلاعات بیشتر

نوع کروم پلت

, , , ,

سایز

نوع کروم پلت

,

ضخامت

,

مغز - نوع خام

, ,