305 سبز فسفری

305

سبز فسفری

çim yeşili

اطلاعات بیشتر

نوع کروم پلت

,