305 سبز فسفری

305

سبز فسفری

phosphor green

اطلاعات بیشتر

نوع کروم پلت

,